ஒரு ஜோதிட சாப்ட்வேர் Rs. 1100 | 18 FULL SOFTWARE Rs.5100 |16 SPECIAL SOFTWAREE Rs. 11,000 [Free + 3 Software + வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம் -18 பகுதிகள் ] | Professional Software-I- ₹ 12,000 | Professional Software-II- ₹ 22,000 | Professional Software-III- ₹ 35,000 | Professional Software-IV- ₹ 44,000
Mercury
Venus
Earth
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptune
Sun
Astrology Professional End-to-End solution Software Supported Operating System
64-bit Windows versions 32-bit Windows versions
Windows xp SP2 x64 Windows xp SP3 x86
Windows Server 2003 SP2 x64 Windows Server 2003 SP2 x86
Windows Vista x64 Windows Vista x86
Windows Server 2008 x64 Windows Server 2008 x86
Wnndows 7 x64 Windows 7 x86
Windows Server 2008 R2 x64 Windows 8 x86
Windows 8 x64 Windows 8.1 x86
Windows Server 2012 x64 Windows 10 x86
Windows 8.1 x64
Windows Server 2012 R2 x64
Windows 10 x64
2009 ஜூலை 23 முதல் என்னிடம் சாப்ட்வேர் வாங்கியவர்கள்- உங்கள் பழைய PEN DRIVE-ஐ பயன்படுத்தலாம்- PEN DRIVE ஐ TEST செய்ய சாப்ட்வேர் INSTALL செய்தபின் TITLE-BAR-ஐ CLICK செய்யவும் மேலும் விபரம் பெற அழைக்கவும் கோவிந்தன் 8870974887 இமெயில் VS2010W10@GMAIL.COM

ProAstro2018 Download Click here

பாவ ஸ்புடம் தனித்தனி கிரகங்களின் பாவச்சக்கர விம்ஷோத்தரி தசை அந்தர விபரங்கள் தசை புத்திக்கான பரிகாரங்கள் தனித்தனி கிரகங்களின் பாவச்சக்கரம் பலன் கேந்திராதி பத்ய தோஷம்உடய கிரகம், லக்கின சுபர்கள், லக்கின பாபிகள், லக்கின மாரகர்கள், மாரகஸ்தானம்,அதிக நன்மை செய்யாத ஸ்தானம் ஹோரை சக்கரப் சிறப்புக்கள், அஸ்டவர்க்கம் திரிகோண சோதனை ஏகாதிபத்ய சோதனை ஆதிப்பரல் திரிகோண சோதனை ஏகாதிபத்ய சோதனை ராசி பிண்டம் கிரக பிண்டம் சோத்திய பிண்டம் குண சமூகம் ஏக சமூகம் அஸ்டவர்க்க பலன்கள் , அஷ்டவர்க்ப்படி கோச்சார பலன்கள்.


சுயஜாதகத்தின் படி சர்வாஷ்ட வர்க்க வாஸ்து முறையில் வாசல்கால் வைக்கவேண்டி திசை , சுயஜாதகத்தின் படி அஷ்டவர்க்கப்படி வாஸ்து வீட்டில் பூஜை அறை அமைக்வேண்டிய திசை, குளியல் அறை, கிணறு, குளம் அமைக்வேண்டிய திசை சமையல் அறை அமைக்வேண்டிய திசை படிக்கும் அறை, குழந்தைகள் விளையாடும் அறை அமைக்வேண்டிய திசை பூஜை அறை, முதியோர் அறை பொக்கிஷம் வைக்கும் அறை அமைக்வேண்டிய திசை படுக்கை அறை, அலங்கார அறை அமைக்வேண்டிய திசை கழிவறை, குப்பைவைக்கும் இடம் உபயோகமில்லாத பொருக்கள் வைக்கும் இடம் அமைக்வேண்டிய திசை


பாவசக்கர மாற்றம், ஆதிபத்யம், ஸ்தானம், சுபாவம் உ-உச்சம் ஆ-ஆட்சி நீ-நீசம் ப-பகை ந-நட்பு ச-சமம் கிரகம் இராசி பாவம் ஆதிபத்யம் ஸ்தானம் சுபாவம் ஸ்தானநிலை கேந்திரம் திரிகோணம் ஆபோக்லிமம் பணபரம்


ஜன்ம நட்சத்திரத்திற்கு உகந்த / ஆகாத நட்சத்திரங்கள் ஜன்ம தெய்வ காரியங்கள், சாந்தி பரிகாரங்கள், ஹோமங்கள் பூஜைகள் செய்ய வேண்டிய நட்சத்திரங்கள் ஜன்ம நட்சத்திரத்திற்கு சுப காரியங்கள் செய்ய நட்சத்திர தாராபலன் உள்ள அனுகூலமான சுப நட்சத்திரங்கள் நட்சத்திரத்திற்கு சுப காரியங்கள் தவிர தோஷ பரிகாரங்கள் மற்றும் இதர காரியங்கள் செய்ய நட்சத்திர தாராபலன் உள்ள இதர நட்சத்திரங்கள் ஜன்ம தாரை நட்சத்திரங்கள், ஜன்ம நட்சத்திரத்திற்கு நட்சத்திரத்திற்கு தோல்வியைத் தரும் நட்சத்திரங்கள் திருமணப் பொருத்தம் - மத்திம பொருத்தம் - பொருந்தாத நட்சத்திரங்கள் ஜாதக கோள்களுக்கு கோச்சார கோள்களுடன் சமாகமம் ஏற்படும் தேதிகள், உப கிரக ஸ்புடம் உப கிரக சக்கரம் குளிகன் யமகண்டன் அர்த்தபிரகாரன் மிருத்யு காலன் தூமகேது வ்யதிபதன் பரிவேடன் இந்திரதனுசு உபகேது.


கே.பி பாவக குறிகாட்டிகள், கே.பி கிரக குறிகாட்டிகள், கே.பி தசாபுத்தி


நாடி சாஸ்திரம் - ஜீவநாடி - சரீரநாடி பலன்கள் நிர்ணயம், ஜீவ, சரீர கோள்கள், நாடி சாஸ்திரம் - ஜீவ நாடி, சரீர நாடிப்படி பாவங்களின் குண நலன்கள், வீதி முறைகள் ஜீவ - சரீர கோளின்படி திருமணகாலம் ஜீவ - சரீர கோளின்படி தொழில் விருத்தி ஏற்படும் காலம், ஜீவ - சரீர கோளின்படி தன வரவு உண்டாகும் காலம்,


எண் கணிதம்


பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் - பஞ்சபட்சி சாஸ்திரம் சாப்ட்வேர் மூலம் எந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு நண்பர்கள், எந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு நண்பர்கள் அல்லாதவர்கள் ...


பிரிண்ட் மாடல் 170 பக்க புத்தகவடிவில்
பிரிண்ட் மாடல் அடிப்படை
பிரிண்ட் மாடல் பாவகம்
பிரிண்ட் மாடல் தசாபுத்தி பிரிண்ட்
பிரிண்ட் மாடல் தசா பரிகரம்
பிரிண்ட் மாடல் லக்னம் பலன்
பிரிண்ட் மாடல் ஷோடசவர்க்கம் கட்டங்கள்
பிரிண்ட் மாடல் அஸ்டவர்க்க கட்டங்கள் பலன்கள்
பிரிண்ட் மாடல் கிரக ஷட்பல அட்டவணை
பிரிண்ட் மாடல் கேபி கட்டங்கள் பிரிண்ட்
பிரிண்ட் மாடல் கே பி பாவக குறிகட்டிகள்
பிரிண்ட் மாடல் கே பி கிரக குறிகட்டிகள்
பிரிண்ட் மாடல் கே பி விம்ஷோத்திரி தசை
பிரிண்ட் மாடல் பஞ்ச பட்சி
பிரிண்ட் மாடல் நாடி சாஸ்திரம்.....
1 பக்க பிரிண்ட A4 2 மாடல்
2 பக்க பிரிண்ட A4 KP மாடல்
1 பக்க பிரிண்ட A4 KP மாடல்
திருமண பொருத்தம் 2 பக்க A4 .....
FunctionsProfessional Software-I Professional Software-IIProfessional Software-IIIResearch Astrologyer
பிரிண்ட் கருப்பு
பிரிண்ட் கலர்🗙
திருமண பொருத்தம்
கே பி
நாடி சாஸ்திரம்
எண் கணிதம்
பஞ்சபட்சி சாஸ்திர
சனி நாடி🗙 🗙
குருநாடி🗙 🗙
பிருகுநாடி🗙 🗙
சந்திரநாடி🗙 🗙
Auto Update🗙 🗙🗙
Ayanamsa- Lahiri(Chitrapaksha), Raman, Khulla-, KP (OLD), KP (NEW), KP Straight Line (Adjusted), KP(Swiss Ephem - Origenal), Usha-Shashi, Yukteshwar, JN Bhasin, Custom Ayanamsa
Font Change and Color and Size Change to Print and View🗙
ஜோதிடர்கள் உங்கள் முகவரி நீங்கலாகவே மாற்றம் செய்யும் வழி
பத்திரிக்கை பிரிண்ட் செய்யும் சாப்ட்வேர் கிரகப்பிரவேசம், திருமணம்...🗙 🗙
சுப முகர்த்தம் கணித்தல் சாப்ட்வேர் மாங்கல்யம் செய்தல், விவாகம், சாந்தி முகூர்த்தம், சீமந்தம், தொட்டில் இட, காது குத்த, விதை விதைக்க, கிரகப்பிரவேசம்....🗙 🗙
1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசை 11.விம்ஷோத்தரி தசை. பிரிண்ட்செய்யும் வசதியுடன்🗙 🗙
வீடியோ பதிவின் மூலம் படிப்படியாக ஆரம்ப ஜோதிட பாடம் -18 பகுதிகள்
Software Price ₹ 12,000 ₹ 22,000 ₹ 35,000 ₹ 44,000
SOFTWARE DVD + PEN DRIVE
More details call Govindane Cell: 8870974887. Email: vs2010w10@gmail.com
2009 ஜூலை 23 முதல் என்னிடம் சாப்ட்வேர் வாங்கியவர்கள்- உங்கள் பழைய PEN DRIVE-ஐ பயன்படுத்தலாம்- PEN DRIVE ஐ TEST செய்ய சாப்ட்வேர் INSTALL செய்தபின் TITLE-BAR-ஐ CLICK செய்யவும் மேலும் விபரம் பெற அழைக்கவும் கோவிந்தன் 8870974887 இமெயில் VS2010W10@GMAIL.COM ProAstro2018 Download Click here


கிருஷ்ணமூர்த்தி அயனாம்சம் KP Straight Line (Adjusted) முறைப்படி கோச்சாரம் - புதுச்சேரி அட்சாம்சம் தீர்க்காம்சம் பயன் படுத்தப்பட்டுள்ளது

1. அஷ்டோத்தரி தசை 2.ஷோடஷோத்தரி தசை 3.துவாதசோத்தரி தசை 4.துவிசப்ததி ஷமா தசை 5.காலச்சக்கர தசை 6.பஞ்சோத்தரி தசை 7.சதாப்திகா தசை 8.ஷட்திரியம்ஸ சமா தசை 9.ஷோடஷோத்தரி தசை 10.யோகினி தசை

Website is under renovation

Sorry for the inconvenience.
Our website is currently undergoing scheduled maintenance.
Thank you for your understanding.
* This service (or content) is not provided by Psssrf.org.in. You are fully responsible for your access to and use of this application, website and content.
Copyright © 2011 psssrf | All Rights Reserved. (Site is optimized for 1024 x 768 pixels-best view at internet explorer 8.0>=,Google Chrome 0.2.151.0>=,firefox 3.5>=)